Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
  Veoma
  Većina stvari je vrlo informativna
  Ponešto sam i prihvatio kao korisno
  Ne, vrlo konfuzan sadržaj
  Rezultati

  PRATITE NAS

   

        

  Kako do građevinske dozvole za izgradnju montazne kuce?

   

  Pripremne radnje

   

  Po novom Zakonu o palaniranju i izgradnji je predviđeno da se procedura pojednostavi i za sam pocetak poželjno je nabaviti neformalni dokument koji se naziva "informacije o  lokaciji". Ovde treba da budu sadržane sve bitne informacije o parceli gde se planira gradnja montazne kuce. Napominjemo, dokument nije neophodan ali ga je dobro imati da bi se jasno predočili uslovi lokacije pogodne za gradnju montazne kuce i mogućnosti  priključenja na postojeću infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektro mreža...).  To znači i samim klijentima da bi na pravi način projektovali svoje troškove i sagledali moguće probleme. To se dobija podnošenjem zahteva svakoj komunalnoj instituciji ponaosob. Ako se kojim slucajem na parceli predvidenoj za izgradnju montazne kuce nalaze objekti koji su već ucrtani, mora se uraditi i projekat uklanjanja istih. Rok za dostavljanje dozvole za rušenje objekata se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenje. Taj korak treba pažljivo isplanirati zato što neretko oduzima značajno vreme i može biti otežavajuci faktor zarad pripremnih radova za izgradnju montazne kuce na parceli.


   

  Dokaz o pravu svojine na parceli

   

  Neophodan dokument da bi se ušlo u proces izgradnje montazne kuce na datoj parceli. Sa novim Zakonom se pravo korišcenja preimenuje u pravo svojine. Razliciti su nacini u zavisnosti od porekla lokacije za izgradnju montaune kuce kojim dokazujete pravo svojine na parceli. Po starom pravilniku ako priložite pravo na korišcenje ako niste promenili svojstvo i onda je potrebno da izvadite vlasnicki list u zeljišno- knjižnom odeljenju nadležnog opštinskog sudaili i Republckom geodetskom zavodu. Drugi nacini su prilaganje dokaza o pravu na svojinu ili pravu zakupa.


  Obaveza formiranja građevinske parcele

   

  Da bi se uopšte dobila lokacijska dozvola za izgradnju montazne kuce, neophodno je da parcela bude formirana od katastarske parcele kroz proces preparcelacije i parcelacije ili se ipak mora uraditi nov urbanistički projekat. Ono što može da komplikuje proces je nemanje direktnog pristupa parcele na kojoj se planiraju montazne kuce, javnoj saobraćajnici, ispravke granica parcele, deoba jedne građevinske parcele na više manjih ili suprotno tome, ujedinjavati više manjih nezavisnih u jednu veću. Licencirana geodetska firma za ovaj korak mora snimiti zemljište i uraditi geodetski snimak.

  To je neohodan parametar i predlažemo da se ta stavka proveri pre podnošenja zahteva za  lokacijsku dozvolu, jer u suprotnom će zahtev biti odbijen. Provera se može izvršiti u Republičkom geodetskom zavodu.

   

  Prebacivanje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

   

  Još uvek ima znatan broj zemljišnih poseda koji se vode kao poljoprivredno zemljište i da bi dobili lokacijsku dozvolu za gradnju montazne kuce moramo proveriti ovaj status i eventualno vršiti konverziju namene parcele.

   

   

  Lokacijska dozvola

   

  Po Novom zakonu o planiranju i izgradnji prvi dokument kojim ulazimo u sam proces dobijanja razlicitih odobrenja za izgradnju montazne kuce je lokacijska dozvola. Neophodno je da se priloži idejno rešenje gradevinskog projekta da bi se ona dobila, a u sebi mora da sadrži podatke o izgradnji praćene tehničkom dokumentacijom koji su u potpunosti u skladu sa važećim planskim dokumentom. Zahtevi za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju montazne kuce se, u zavisnosti od projektovane kvadrature, predaju opštini kojoj pripada građevinska parcela ako objekat ima do 800m2 ili Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove ako su objekti veće površine. Sam zahtev mora da sadrži plan katastarske parcele (kopija) na kojoj se gradi objekat ili u određenim slučajevima overeni urbanisticki projekat izdat od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, kao  i gore pomenut dokaz o pravu svojine na parceli i Izvod iz katastra podzemnih instalacija za odredenu parcelu (izdaje ga RGA).

  Novi zakon predviđa da ce moći da se krene sa izgradnjom samo na osnovu lokacijske dozvole a da se u toku radova čeka na građevinsku dozvolu, koja je najobimnija i za koju je neophodno priložiti kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju montazne kuce.